Tugas & Peranan JUPEM
Aktiviti Pemetaan
 • Penyediaan Kemudahan Infrastruktur Ukur Geodetik
  • Ukur Aras
  • Ukur Graviti
  • Cerapan Air Pasang Surut
  • Jaringan Global Navigation Satellite System (GNSS)
 • Ukuran Pemetaan Topografi
  • Penggambaran Udara (Fotogrametri)
 • Penyediaan Peta
  • Peta Topografi Pelbagai Skala
  • Peta Tematik Pelbagai Skala
 • Penyediaan & Pengurusan Pangkalan Data
  • Topografi
  • Kartografi
  • Utiliti
 • Penyelarasan Aktiviti Standardisasi
  • Penentuan Nama Geografi
  • Geomatik
  • Geoinformasi
 • Ukuran Penentuan Sempadan
  • Sempadan Antarabangsa (Darat & Maritim)
   • Malaysia - Thailand
   • Malaysia - Indonesia
   • Malaysia - Singapura
   • Malaysia - Brunei Darussalam
   • Pelantar Benua
  • Sempadan Antara Negeri
 • Ukuran Pengesanan Utiliti Bawah Tanah
 • Perpustakaan Peta Negara
Aktiviti Kadaster
 • Memberi khidmat nasihat berkaitan persekitaran Kadaster kepada umum.
 • Menjalankan kerja Ukuran Hakmilik Tanah (UHMT) yang berhubung kait dengan penyediaan pelan hakmilik tanah mematuhi Kanun Tanah Negara (KTN) 1965 dan Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia/Surat Pekeliling dan lain-lain undang-undang/pekeliling berkaitan yang berkuat kuasa bagi tujuan ukur seperti yang berikut:
  • Pelupusan tanah bagi pemberimilikan dan perizaban;
  • Pecah sempadan;
  • Pecah bahagian;
  • Cantuman;
  • Pengambilan tanah dan sebagainya.
 • Menjalankan semakan kerja Ukuran Hakmilik Strata.
 • Memantau dan mengawal kualiti kerja Juruukur Tanah Berlesen (JTB).
 • Menyediakan Pelan Akui (PA), Pelan Akui Strata (PAB), Pelan Warta dan Lembar Piawai.
 • Menyediakan Suratan Hakmilik Tanah (B1)/Strata (B4)/Stratum.
 • Menyediakan dan menyelenggara maklumat Pangkalan Data Ukur Kadaster Berdigit Kebangsaan (NDCDB).
 • Membangun dan menyelenggara infrastruktur kawalan ukur kadaster (terabas piawai/Cadastral Reference Mark (CRM)/NDCDB).
 • Menyediakan dan menyelenggara maklumat Pangkalan Data GLMS (Geographical Layer Management System).
 • Menjalankan kalibrasi piawai ke atas semua Tapak Ujian Electronic Distance Measurement (EDM) dan Global Navigation Satellite System (GNSS) di seluruh Negara dan mengemas kini data/maklumat kalibrasi dalam eMalaysia EDM Accredential System (eMEDMAS).
 • Melaksanakan dan mengemas kini maklumat kalibrasi piawai tapak ujian EDM/GNSS di seluruh negara;
 • Menyelaras penggubalan polisi dan dasar teknikal ukur kadaster termasuk ukuran hakmilik tanah, strata, stratum dan marin.
Aktiviti Geospatial Pertahanan
 • Menyediakan produk dan perkhidmatan web geospatial pertahanan untuk keperluan operasi dan latihan Angkatan Tentera Malaysia (ATM).
 • Memberikan bantuan khidmat geospatial pertahanan untuk keperluan bantuan kemanusian dan pengurusan bencana alam.
 • Menyediakan khidmat nasihat teknikal berkaitan geospatial untuk keperluan program pembangunan ATM.
 • Menguatkuasakan Arahan Keselamatan Geosptial Terperingkat.